Statistikk for vbgreven.no

Summary Period: March 2017
Generated 01-Apr-2017 06:14 WEDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2017
Total Hits 43365
Total Files 41130
Total Pages 41576
Total Visits 8343
Total KBytes 0
Total Unique Sites 1583
Total Unique URLs 401
Total Unique Referrers 3347
Total Unique User Agents 399
. Avg Max
Hits per Hour 58 408
Hits per Day 1398 2547
Files per Day 1326 2410
Pages per Day 1341 2468
Sites per Day 51 138
Visits per Day 269 344
KBytes per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.85% 41130
Code 206 - Partial Content 0.30% 128
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 4
Code 304 - Not Modified 1.78% 771
Code 400 - Bad Request 0.01% 4
Code 404 - Not Found 3.06% 1327
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1

Daily usage for March 2017

Daily Statistics for March 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1838 4.24% 1780 4.33% 1787 4.30% 239 2.86% 71 4.49% 0 0.00%
2 1524 3.51% 1468 3.57% 1465 3.52% 227 2.72% 68 4.30% 0 0.00%
3 1573 3.63% 1514 3.68% 1527 3.67% 244 2.92% 66 4.17% 0 0.00%
4 1499 3.46% 1433 3.48% 1446 3.48% 202 2.42% 71 4.49% 0 0.00%
5 1583 3.65% 1553 3.78% 1557 3.74% 288 3.45% 131 8.28% 0 0.00%
6 1682 3.88% 1645 4.00% 1647 3.96% 241 2.89% 103 6.51% 0 0.00%
7 1786 4.12% 1742 4.24% 1745 4.20% 244 2.92% 81 5.12% 0 0.00%
8 1630 3.76% 1557 3.79% 1578 3.80% 249 2.98% 81 5.12% 0 0.00%
9 1575 3.63% 1526 3.71% 1523 3.66% 260 3.12% 86 5.43% 0 0.00%
10 1990 4.59% 1877 4.56% 1944 4.68% 344 4.12% 138 8.72% 0 0.00%
11 1447 3.34% 1390 3.38% 1398 3.36% 235 2.82% 75 4.74% 0 0.00%
12 1599 3.69% 1560 3.79% 1550 3.73% 301 3.61% 84 5.31% 0 0.00%
13 955 2.20% 873 2.12% 895 2.15% 284 3.40% 107 6.76% 0 0.00%
14 1128 2.60% 1030 2.50% 1027 2.47% 285 3.42% 127 8.02% 0 0.00%
15 1509 3.48% 1450 3.53% 1436 3.45% 280 3.36% 99 6.25% 0 0.00%
16 1141 2.63% 1110 2.70% 1108 2.66% 306 3.67% 124 7.83% 0 0.00%
17 1091 2.52% 1035 2.52% 1036 2.49% 289 3.46% 110 6.95% 0 0.00%
18 1219 2.81% 1156 2.81% 1153 2.77% 298 3.57% 100 6.32% 0 0.00%
19 1264 2.91% 1228 2.99% 1209 2.91% 308 3.69% 138 8.72% 0 0.00%
20 935 2.16% 857 2.08% 855 2.06% 290 3.48% 108 6.82% 0 0.00%
21 1123 2.59% 1092 2.65% 1086 2.61% 296 3.55% 87 5.50% 0 0.00%
22 843 1.94% 794 1.93% 786 1.89% 226 2.71% 108 6.82% 0 0.00%
23 947 2.18% 882 2.14% 900 2.16% 203 2.43% 77 4.86% 0 0.00%
24 1502 3.46% 1173 2.85% 1311 3.15% 256 3.07% 82 5.18% 0 0.00%
25 954 2.20% 918 2.23% 921 2.22% 252 3.02% 70 4.42% 0 0.00%
26 2547 5.87% 2410 5.86% 2468 5.94% 314 3.76% 119 7.52% 0 0.00%
27 1216 2.80% 1140 2.77% 1184 2.85% 332 3.98% 105 6.63% 0 0.00%
28 1217 2.81% 1129 2.74% 1159 2.79% 274 3.28% 89 5.62% 0 0.00%
29 1285 2.96% 1176 2.86% 1196 2.88% 264 3.16% 104 6.57% 0 0.00%
30 1036 2.39% 974 2.37% 1007 2.42% 255 3.06% 84 5.31% 0 0.00%
31 1727 3.98% 1658 4.03% 1672 4.02% 285 3.42% 96 6.06% 0 0.00%

Hourly usage for March 2017

Hourly Statistics for March 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 49 1545 3.56% 48 1491 3.63% 48 1508 3.63% 0 0 0.00%
1 48 1518 3.50% 47 1473 3.58% 47 1485 3.57% 0 0 0.00%
2 50 1556 3.59% 47 1478 3.59% 48 1501 3.61% 0 0 0.00%
3 46 1451 3.35% 44 1383 3.36% 45 1407 3.38% 0 0 0.00%
4 55 1718 3.96% 53 1655 4.02% 54 1674 4.03% 0 0 0.00%
5 53 1645 3.79% 49 1521 3.70% 50 1565 3.76% 0 0 0.00%
6 55 1715 3.95% 51 1590 3.87% 53 1652 3.97% 0 0 0.00%
7 61 1899 4.38% 58 1815 4.41% 59 1839 4.42% 0 0 0.00%
8 59 1829 4.22% 56 1738 4.23% 56 1747 4.20% 0 0 0.00%
9 59 1855 4.28% 57 1782 4.33% 57 1790 4.31% 0 0 0.00%
10 66 2049 4.73% 61 1913 4.65% 63 1965 4.73% 0 0 0.00%
11 63 1968 4.54% 60 1872 4.55% 60 1883 4.53% 0 0 0.00%
12 75 2353 5.43% 72 2252 5.48% 72 2235 5.38% 0 0 0.00%
13 65 2044 4.71% 56 1758 4.27% 58 1804 4.34% 0 0 0.00%
14 68 2120 4.89% 65 2034 4.95% 65 2044 4.92% 0 0 0.00%
15 62 1945 4.49% 60 1860 4.52% 60 1870 4.50% 0 0 0.00%
16 59 1850 4.27% 56 1755 4.27% 57 1771 4.26% 0 0 0.00%
17 57 1769 4.08% 53 1672 4.07% 54 1678 4.04% 0 0 0.00%
18 59 1846 4.26% 57 1773 4.31% 57 1767 4.25% 0 0 0.00%
19 54 1688 3.89% 51 1608 3.91% 52 1623 3.90% 0 0 0.00%
20 52 1637 3.77% 50 1573 3.82% 50 1575 3.79% 0 0 0.00%
21 60 1883 4.34% 57 1788 4.35% 58 1826 4.39% 0 0 0.00%
22 54 1685 3.89% 52 1625 3.95% 52 1621 3.90% 0 0 0.00%
23 57 1797 4.14% 55 1721 4.18% 56 1746 4.20% 0 0 0.00%

Top 30 of 401 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 18145 41.84% 0 0.00% /statistikk/
2 7393 17.05% 0 0.00% /statistikk/usage_201506.html
3 3831 8.83% 0 0.00% /statistikk/usage_201501.html
4 3699 8.53% 0 0.00% /statistikk/usage_201605.html
5 3617 8.34% 0 0.00% /
6 921 2.12% 0 0.00% /statistikk/usage_200612.html
7 864 1.99% 0 0.00% /statistikk/usage_201304.html
8 257 0.59% 0 0.00% /drammens_fløtingen.htm
9 186 0.43% 0 0.00% /statistikk/usage_201703.html
10 130 0.30% 0 0.00% /statistikk/usage_201212.html
11 80 0.18% 0 0.00% /historikk1.htm
12 72 0.17% 0 0.00% /hva_skjer.htm
13 67 0.15% 0 0.00% /bilder.htm
14 67 0.15% 0 0.00% /gamle_bilder.htm
15 67 0.15% 0 0.00% /statistikk/usage_201202.html
16 67 0.15% 0 0.00% /statistikk/usage_201204.html
17 65 0.15% 0 0.00% /statistikk/usage_201003.html
18 65 0.15% 0 0.00% /statistikk/usage_201004.html
19 61 0.14% 0 0.00% /foreningen.htm
20 60 0.14% 0 0.00% /årsberetning_2007.htm
21 59 0.14% 0 0.00% /statistikk/usage_201508.html
22 58 0.13% 0 0.00% /andelslaget.htm
23 55 0.13% 0 0.00% /tegninger.htm
24 51 0.12% 0 0.00% /hjemturen.htm
25 50 0.12% 0 0.00% /fakta.htm
26 39 0.09% 0 0.00% /statistikk/usage_201702.html
27 35 0.08% 0 0.00% /statistikk/usage_201608.html
28 31 0.07% 0 0.00% /statistikk/usage_201701.html
29 30 0.07% 0 0.00% /statistikk/usage_201610.html
30 28 0.06% 0 0.00% /statistikk/new-gucci16.html

Top 10 of 401 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3617 8.34% 0 0.00% /
2 12 0.03% 0 0.00% /_vti_inf.html
3 58 0.13% 0 0.00% /andelslaget.htm
4 67 0.15% 0 0.00% /bilder.htm
5 257 0.59% 0 0.00% /drammens_fløtingen.htm
6 50 0.12% 0 0.00% /fakta.htm
7 16 0.04% 0 0.00% /feedback.htm
8 61 0.14% 0 0.00% /foreningen.htm
9 67 0.15% 0 0.00% /gamle_bilder.htm
10 80 0.18% 0 0.00% /historikk1.htm

Top 10 of 143 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18145 41.84% 2486 30.04% /statistikk/
2 7393 17.05% 1473 17.80% /statistikk/usage_201506.html
3 3617 8.34% 1354 16.36% /
4 3699 8.53% 965 11.66% /statistikk/usage_201605.html
5 3831 8.83% 248 3.00% /statistikk/usage_201501.html
6 921 2.12% 233 2.82% /statistikk/usage_200612.html
7 257 0.59% 176 2.13% /drammens_fløtingen.htm
8 186 0.43% 156 1.88% /statistikk/usage_201703.html
9 130 0.30% 116 1.40% /statistikk/usage_201212.html
10 864 1.99% 102 1.23% /statistikk/usage_201304.html

Top 10 of 143 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18145 41.84% 2443 29.51% /statistikk/
2 7393 17.05% 1471 17.77% /statistikk/usage_201506.html
3 3617 8.34% 1368 16.53% /
4 3699 8.53% 963 11.63% /statistikk/usage_201605.html
5 3831 8.83% 248 3.00% /statistikk/usage_201501.html
6 921 2.12% 234 2.83% /statistikk/usage_200612.html
7 257 0.59% 198 2.39% /drammens_fløtingen.htm
8 186 0.43% 159 1.92% /statistikk/usage_201703.html
9 130 0.30% 114 1.38% /statistikk/usage_201212.html
10 864 1.99% 104 1.26% /statistikk/usage_201304.html

Top 30 of 1583 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6129 14.13% 6129 14.90% 0 0.00% 184 2.21% 195.88.16.114
2 3728 8.60% 3728 9.06% 0 0.00% 678 8.13% 46.161.9.18
3 3526 8.13% 3526 8.57% 0 0.00% 684 8.20% 46.161.9.3
4 3002 6.92% 3002 7.30% 0 0.00% 699 8.38% 195.22.126.193
5 2840 6.55% 2840 6.90% 0 0.00% 9 0.11% 178.159.37.81
6 1721 3.97% 1721 4.18% 0 0.00% 126 1.51% 139.59.178.40
7 1152 2.66% 1152 2.80% 0 0.00% 46 0.55% 188.166.17.122
8 1151 2.65% 1151 2.80% 0 0.00% 1 0.01% 46.119.118.247
9 1124 2.59% 1124 2.73% 0 0.00% 281 3.37% 104.200.151.7
10 1001 2.31% 1001 2.43% 0 0.00% 167 2.00% 87.255.94.119
11 859 1.98% 859 2.09% 0 0.00% 49 0.59% 46.119.120.174
12 830 1.91% 830 2.02% 0 0.00% 116 1.39% 195.238.108.91
13 810 1.87% 810 1.97% 0 0.00% 207 2.48% 195.22.126.190
14 652 1.50% 652 1.59% 0 0.00% 30 0.36% 178.137.93.151
15 512 1.18% 512 1.24% 0 0.00% 32 0.38% 178.137.166.169
16 508 1.17% 508 1.24% 0 0.00% 127 1.52% 179.43.156.130
17 428 0.99% 428 1.04% 0 0.00% 108 1.29% 46.119.127.56
18 412 0.95% 412 1.00% 0 0.00% 21 0.25% 195.82.144.213
19 364 0.84% 364 0.88% 0 0.00% 91 1.09% 179.43.148.98
20 348 0.80% 348 0.85% 0 0.00% 1 0.01% 83.10.179.56
21 320 0.74% 320 0.78% 0 0.00% 80 0.96% 104.200.153.99
22 309 0.71% 309 0.75% 0 0.00% 82 0.98% 37.25.118.242
23 300 0.69% 300 0.73% 0 0.00% 75 0.90% 108.61.228.118
24 231 0.53% 161 0.39% 0 0.00% 180 2.16% 66.249.66.197
25 228 0.53% 2 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 125.64.94.206
26 228 0.53% 228 0.55% 0 0.00% 57 0.68% 168.1.53.248
27 204 0.47% 132 0.32% 0 0.00% 155 1.86% 66.249.66.202
28 195 0.45% 131 0.32% 0 0.00% 149 1.79% 66.249.66.210
29 187 0.43% 162 0.39% 0 0.00% 150 1.80% 66.249.66.177
30 177 0.41% 177 0.43% 0 0.00% 13 0.16% 178.49.154.232

Top 10 of 1583 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 1.180.206.206
2 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 101.143.147.99
3 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 101.226.33.208
4 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 101.226.89.120
5 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 101.24.131.69
6 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 101.24.152.48
7 3 0.01% 3 0.01% 0 0.00% 3 0.04% 101.4.136.34
8 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 101.53.101.172
9 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 101.68.4.153
10 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 101.79.243.178

Top 30 of 3347 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13845 31.93% - (Direct Request)
2 620 1.43% https://rent.com.md
3 476 1.10% http://mexicanonlinepharmacy.us
4 428 0.99% http://fivegoods.ru/162-krem-titan-gel-dlya-uvelicheniya-muzhskogo-chlena-podrobnye-svedeniya-o-kreme-otzyvy-o-tovare-ot-potrebiteley-i-drugie-vazhnye-momenty-po-ispolzovaniyu-effektivnogo-sredstva-dlya-muzhchin.html
5 420 0.97% http://propecia1mg.club
6 396 0.91% http://mexican-onlinepharmacies.com
7 380 0.88% http://dapoxetine.accountant
8 379 0.87% https://forward-hdd.ru
9 360 0.83% http://viagrafreetrial.us
10 356 0.82% http://trustnlinepharmacy.us
11 348 0.80% http://snabblan.top/
12 300 0.69% http://online-pharmacies.accountant
13 300 0.69% http://onlinepharmacyrx.ru
14 300 0.69% http://xn--80aklec4bh.xn--p1acf
15 296 0.68% http://pp-budpostach.com.ua/
16 272 0.63% http://cialisbuy.bid
17 272 0.63% http://cialisbuy.win
18 268 0.62% http://levitrafree-trial.win
19 268 0.62% http://valtrex-valacyclovir.bid
20 260 0.60% http://cialisfree-trial.win
21 256 0.59% https://womensterritory.ru/
22 256 0.59% https://ziesta.ru/
23 254 0.59% http://viagrafree-trial.win
24 252 0.58% http://1onlinepharmacy.accountant
25 248 0.57% http://cialis4coupon.us
26 240 0.55% http://online-pharmacy.website
27 232 0.53% http://erectiledysfunction-pills.ru
28 232 0.53% http://indianonlinepharmacy.gdn
29 220 0.51% http://cialiscouponpharmacy.com
30 188 0.43% http://ventolin.top

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 11 100.00% metformina

Top 15 of 399 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7450 17.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; http://yandex.com/bots)
2 1442 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1030 2.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Saf
4 901 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 778 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
6 757 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
7 754 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
8 751 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
9 746 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
10 745 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
11 741 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
12 731 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
13 730 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.103 Safari/537.36
14 727 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
15 723 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36

Usage by Country for March 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 43365 100.00% 41258 100.31% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21